THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 1)

Mẫu thông báo (5)

THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 1)

Căn cứ Thông báo số 28/TB – CĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM về việc tuyển dụng viên chức năm học 2023 – 2024.

Hội đồng xét tuyển viên chức trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2023 – 2024 (vòng 1).

Thời gian, địa điểm, yêu cầu và danh sách ứng viên vui lòng xem tại: THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐK DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (VONG 1)