THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Mẫu thông báo (7)

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 28/TB-CĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm học 2023 – 2024.

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2023 – 2024 (vòng 1), Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện (danh sách đính kèm) tham dự xét tuyển viên chức vòng 2.

Chi tiết thời gian, địa điểm, yêu cầu xem tại đây: THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)_0001