THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Mẫu thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo số 28/TB-CDKT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm học 2023 – 2024

Năm học 2023-2024, Nhà trường tuyển dụng 14 vị trí giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết và 01 vị trí chuyên viên.

Xem chi tiết thông báo và tải mẫu đăng ký dự tuyển tại đây