THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA NH 2023-2024 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA NH 2023-2024 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

Mẫu thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA NH 2023-2024 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

Thư mời viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia NH 2023-2024 “Nâng cao hiệu quả gắn kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”