THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) VÀ NGÀNH TIẾNG ANH NĂM 2022

THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) VÀ NGÀNH TIẾNG ANH NĂM 2022

250822

THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) VÀ NGÀNH TIẾNG ANH NĂM 2022

Xem chi tiết thông báo: File Download