THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NĂM 2022

THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NĂM 2022

250822

THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NĂM 2022

Xem chi tiết tại File Download