THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC NĂM 2022

THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC NĂM 2022

250822

THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC NĂM 2022

Xem chi tiết thông báo dừng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới vào ngành Tiếng Hàn Quốc tại: File Download